Article sections

    URL viết tắt từ Universal Resource Locator. Nó dùng để định nghĩa 1 website, 1 tài liệu hoặc một vị trí trên internet.
    Vi dụ : URL của chúng tôi là https://webgroup.vn

    trong Hướng dẫn quản trị websiteTên miền
    Bài viết này đã giải đáp được câu hỏi của bạn chưa?