Dịch vụ quảng cáo

Dịch vụ quảng cáo online

Web Group cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Google và Facebook.

Quảng cáo Google Adword

Chúng tôi sẽ cài đặt và tối ưu chiến dịch Google Ad Adword, Search ads, Display ads, Remarketing ads, Ad Extensions, Advanced Location Targeting, Custom remarketing list,conversions, Remarketing pixels,Bidding,Ad SCheduling,Bid Adjustment etc.

Quảng cáo Facebook Ads

Tạo và cài đặt chiến dịch quảng cáo mới
Phân tích và tối ưu chiến dịch đang chạy
Loại bỏ quảng cáo hiệu suất kém
Target Audience
Cài đặt Facebook Pixel
Cài đặt giá thầu thủ công/tự động
Vị trí quảng cáo

Các chiến dịch:

Lượt truy cập website
Chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng (Tốt nhất cho email marketing)
Chiến dịch nâng cao nhận thức thương hiệu
Chiến dịch tương tác bài đăng
Chiến dịch cài đặt ứng dụng
Chiến dịch lượt ghé qua cửa hàng

Luôn đảm bảo về mặt tiến độ và chất lượng!